یابنده تمایز


با استفاده از این ابزار شما میتوانید اختلاف و تفاوت های موجود بین دو متن ساده یا دو کد را پیدا کنید


سایز متن - اختیاری نحوه نمایش بغل هم در یک ردیف متن اول


متن دوم