بر گردان حروف بزرگ و کوچک


به وسیله این نرم افزار میتوانید حروف بزرگ را به کوچک و حروف کوچک را به بزرگ در یک متن تبدیل کنید


بزرگ کردن همه حروف
کوچک کردن همه حروف
ورودی

خروجی